Platform voor de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede
arton128.jpg

" Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven,

worden de Rechten van de Mens geschonden.

Zich verenigen om die rechten te doen eerbiedigen

is een dure plicht "

Père Joseph Wresinski,

17 oktober 1987

Trocadéro, Parijs

Oorsprong

Platform 17 oktober

Ondersteuningsgroep 17 oktober - Nederland

17 oktober 1987 - 100.000 verdedigers van de mensenrechten te Parijs.

Aan de oproep van Père Joseph Wresinski, stichter van de Vierde Wereldbeweging, hebben 100.000 verdedigers van de mensenrechten gehoor gegeven en zijn samengekomen op het Mensenrechtenplein te Parijs.

Ze brachten er hulde aan de slachtoffers van honger, geweld en onwetendheid; ze uitten hun weigering van extreme armoede en riepen de mensheid op zich te verenigen om de mensenrechten te doen eerbiedigen.

Een Steen waarop deze boodschap gegraveerd staat, werd bij deze gelegenheid ingehuldigd op het Mensenrechtenplein, waar in 1948 de ’Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ werd ondertekend.

De 100.000 aanwezigen waren burgers van verschillende afkomst, uit verschillende middens en van alle geloofsovertuigingen. Sommigen vertegenwoordigden hoge internationale openbare instanties, anderen nationale of lokale. Nog anderen waren mensen en gezinnen die zelf in grote armoede leven en er dagelijks weerstand aan bieden.

17 oktober, jaarlijks een gedenkdag

Sedertdien is 17 oktober de dag waarop de armsten en zij die extreme armoede weigeren, overal ter wereld samenkomen om te getuigen van hun solidariteit en hun engagement opdat de waardigheid en de vrijheid van allen zouden worden geërbiedigd.

De Verenigde Naties riepen 17 oktober uit tot Werelddag

Op 17 oktober 1992 deed de heer Javier Perez de Cuellar, voormalig secretaris-generaal van de UNO, in naam van een groep internationale prominenten, verenigd in het Comité voor de Werelddag van verzet tegen extreme armoede, een oproep voor de erkenning van 17 oktober.

Op 22 december 1992 werd 17 oktober door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen tot ’Internationale dag voor de uitroeiing van de armoede’. Sedertdien namen de initiatieven om deze dag te herdenken, toe. Op heel wat plaatsen wordt eveneens op de 17de van elke maand een bijeenkomst gehouden.

Het internationaal Comité voor de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede stelt voor, aan allen die deze dag willen herdenken, zich aan te sluiten bij hiernavolgende principes die een gemeenschappelijk platform vormen voor deze Werelddag.

 1. WIJ WILLEN DE GESCHIEDENIS EN DE GEEST VAN DEZE DAG
  EERBIEDIGEN
  1. Daarom willen wij de geschiedenis van deze door de
   armsten gewilde dag, in alle documenten, uitnodigingen,
   en oproepen tot verenigen, in herinnering brengen.
  2. Daarom willen wij eer betonen aan de slachtoffers van
   extreme armoede door de tekst van de Gedenksteen en de
   ’Strofen ter ere van de Vierde Wereld’ die op
   17 oktober 1987 werden geproclameerd, voor te lezen
   en daarna een tijd van stilte in acht te nemen.
  3. Daarom ook willen wij de noodzaak bevestigen om steeds
   opnieuw op zoek te gaan naar hen die verpletterd door
   extreme armoede, afwezig blijven, en ons met hen te
   verbinden.
  4. Daarom willen wij deze dag opbouwen als een dag van
   bijeenkomst en van vrede, tijdens dewelke iedereen
   ’de wapens zou neerleggen’ om zich te verenigen met
   de armsten die overal ter wereld de eerste slachtoffers
   zijn van alle geweld, en waarop men zich zou onthouden
   van elke krachtmeting.
  5. Wij willen in de loop van deze dag de eerste verdedigers
   van de mensrechten naar de voorgrond halen. In de eerste
   plaats zijn het de personen en gezinnen die in grote
   armoede leven. Hun actieve deelneming willen wij
   begun-stigen, hun woorden en getuigenissen in het hart
   plaatsen van elke bijeenkomst en van elk initiatief.
   Wij willen echte bijeenkomsten organiseren tussen de
   armsten en de overige burgers rond een gemeenschappelijke
   wil om extreme armoede te weigeren.
   De armsten zijn daarvan de actoren, verankerd op het
   terrein waar armoede heerst.
  6. De Werelddag willen wij herdenken op plaatsen die
   getuigen van de geschiedenis van de mensheid, van de
   vaak miskende geschiedenis van de armsten en van
   het respect dat men de slachtoffers van extreme armoede
   verplicht is: de Gedenksteen op het Mensenrechtenplein en zijn
   duplicaten in de wereld, de plaatsen die voor elk land
   van betekenis zijn, of waar heel arme gezinnen hebben
   gewoond.
 2. WIJ NODIGEN DE TOTALITEIT VAN BURGERS EN INSTELLINGEN UIT
  OM ZICH TE VERENIGEN EN HUN VERZET TEGEN EXTREME ARMOEDE
  TE UITEN
  1. Wij willen kinderen en jongeren bewust maken van de
   mensenrechten en van de strijd tegen extreme armoede,
   door het mobiliseren van het onderwijssysteem, de kranten
   en de kinder- en jongerenbewegingen.
   Wij willen hen de gelegenheid bieden om hun weigering
   uit te spreken tegen het feit dat andere kinderen en
   jongeren worden uitgesloten en buiten de gezamenlijke
   toekomst worden gehouden.
  2. Aan de filsofische en religieuze stromingen vragen wij
   dat zij bekend maken op welke manier zij zich bij de
   armsten trachten aan te sluiten en deze opzet centraal
   trachten te stellen in hun projecten.
  3. In wederzijds respect willen wij burgergroeperingen
   (verenigingen, syndicaten), de media, ... mobiliseren,
   zonder dat deze dag voor om het even wie een
   publiciteitsstunt zou worden.
  4. Wij willen beroep doen op de steun en de medewerking van
   de vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap.
   Aan de nationale, regionale en lokale autoriteiten
   willen wij de gelegenheid bieden om hun solidariteit
   en hun wil tot engagement te betuigen, zonder dat deze
   dag een gelegenheid zou worden om te militeren voor
   om het even welke persoon of politieke stroming.
  5. Aan elke burger willen wij de kans geven om zijn
   solidariteit te betuigen en zijn engagement te vernieu-wen
   door een betekenisvol gebaar te stellen, en dit in
   de geest van de cultuur van zijn land en met
   inachtneming van de geest van deze dag.

Iedereen die deze dag wil herdenken, wordt verzocht er op toe te zien dat het geheel van de verspreide boodschappen (teksten, foto’s, film, ...) en alle georganiseerde activiteiten plaatsvinden met respect voor de waardigheid van de armsten die aan de basis liggen van deze bijeenkomst.

In heel de wereld worden de armsten verplicht in schaamte te leven. De Werelddag staat als teken van verzet tegen extreme armoede, en moet hen dus toelaten hun waardigheid te uiten en zich te bevrijden van elke bevoogding. Daarom zal men zich onthouden van elke daad die bevoogding en afhankelijkheid versterkt.

Ondersteuningsgroep 17 oktober - Nederland

De Beweging ATD Vierde Wereld Nederland kent sinds het jaar 2000 een ’Ondersteuningsgroep 17 oktober’ , die het vieren van 17 oktober, als Internationale Dag voor Uitroeiing van Armoede tracht te bevorderen. Deze ondersteuningsgroep heeft een map samengesteld met informatie en praktische suggesties die een goede HANDREIKING bieden aan mensen die een 17 oktober-viering zouden willen organiseren.

Met vragen voor meer informatie of voor het aanvragen van een HANDREIKING-map kunt u zich richten tot:

steun17oktober [at] atd-vierdewereld [dot] nl (Ondersteuningsgroep 17 oktober)

Raalterweg 19, 8131 SB Wijhe

T: 0570-52.19.99