Ogni comportamento, ogni gesto, ha la sua importanza per combattere la miseria e l'esclusione. Esistono diversi modi di agire, qualunque siano le nostre competenze e disponibilità. Questi messaggi, queste testimonianze, sono tanto l'espressione di un impegno personale quanto di uno collettivo. Non esitate ad apportare il vostro contributo.

Le testimonianze sono pubblicate sotto la responsabilità dei loro autori. Verranno pubblicate solo se rispettano nella forma e nel contenuto lo spirito della giornata, cosi come viene definito nella Plateforme pour le 17 octobre.

เหมือนแผ่นหิน

แผ่นจารึกนั้น คือ ชีวิตเรา ที่หลอมรวมผนึกแน่น เป็นแผ่นหินงาม

หลอมรวมกัน ด้วย ความรัก ความสามัคคี ปรองดอง และพึ่งพาอาศัยกัน

เรากำลังเรียนรู้ ที่จะ เปลี่ยนความคิดของเราเป็นแนวบวก

เรากำลังเรียนรู้ ที่จะ ค้นหาผู้หาญกล้า เผชิญความจริง ความถูกต้องถูกตรง

เรากำลังเรียนรู้ ที่จะ ดูแลความอยุติธรรม อย่างสุขุม นุ่มนวล และ เมตตา

เรากำลังเรียนรู้ ที่จะ รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเรา ด้วยคุณธรรมของพระศาสดา

ขอโอกาส ให้พ่อแม่ มีหนทางและเวลา ที่จะอบรมเลี้ยงดูลูก ด้วยตัวเอง

เพื่อที่ คนรุ่นใหม่ จะมีอนาคตที่ดีงาม อบอุ่น และ มั่นคง

มีอิสระ ที่จะเลือกทำงาน เพื่อนำความสุขสมบูรณ์ มาให้ครอบครัว

มีงาน ที่จะสร้าง ความภาคภูมิและศักดิ์ศรี แก่ชีวิตของเขา

แผ่นจารึกนั้น เป็นความหวัง มิใช่เงาของความแร้นแค้นไร้น้ำใจ

แผ่นจารึกนั้น กระซิบหา ประกายเกียรติศักดิ์ แห่งความสัตย์ซื่อ เที่ยงธรรม

แผ่นจารึกนั้น ครวญหา ผู้มีจิตอาสา ช่วยบรรเทา ความทุกข์ร้อนลำเค็ญ

แผ่นจารึกนั้น เรียกหา ผู้รับผิดชอบชีวิตตนเอง ครอบครัว และ สังคม

แผ่นจารึกนั้น โหยหา ความหาญกล้า เพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์และแผ่นดิน

เราลืมแล้วหรือว่า เงิน ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์

เราลืมแล้วหรือว่า ประชาธิปไตย ไม่ใช่อำนาจ ที่จะละเมิดสิทธิของผู้อื่น

เราลืมแล้วหรือว่า กฎหมาย เป็นเครื่องมือ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้หมู่ชน

เราลืมแล้วหรือว่า เราทุกคน มีสิทธิที่จะดำรงชีพ อย่างสะดวก สงบ และ ปลอดภัย

ความเห็นแก่ตัว ทำให้ เราลืมอนาคตของลูกหลาน ของเผ่าพันธุ์ ของแผ่นดิน

ความเห็นแก่ตัว ทำให้ เราลืมอนาคตของมนุษยชาติ และ สภาวะแวดล้อม

ความเห็นแก่ตัว ทำให้ เราลืมคิดถึงตัวเราและอนาคตของเราเอง

แต่ในแผ่นหินงามนั้น ก็คือ ชีวิตของเรา ที่หลอมรวมกัน อยู่ชั่วนิรันดร

This testimony is linked to the event: 
READ AND PLAY TO END POVERTY WITH CHILDREN
Aporn Poompann
Tradotto in: