Tema per 2017
Answering the call of October 17 to end poverty: A path to peaceful and inclusive societies

Selezionate un paese per visualizzare il suo tema e scoprire gli eventi ad esso collegati.

Rome, Padoue, Trévise... - Martedì 17 Ottobre 2017 - Notte dei-senza dimora

Sensibiliser à la Citoyenneté et aux conditions extrêmes dans lesquelles les gens sans abri vivent.

Consultation et dialogue avec les membres et les personnes vivant dans la rue.

Rome, Padoue, Trévise...
Italia

Padova - Martedì 17 Ottobre 2017 - Quando le voci si uniscono

Quando le voci si uniscono
Si è alzata una voce, che rompe il silenzio delle popolazioni condannate alla miseria:
« Laddove gli uomini sono condannati a vivere nella miseria, i diritti dell’uomo sono violati. Unirsi per farli rispettare è un dovere sacro ». (Joseph Wresinski)

Programma:

  • “IO TESTIMONIO DI VOI”, Filmato storico originale del 17 ottobre 1987
  • “CANTICO DEL MISERO” testo poetico di Katinka Borsànyi, poetessa trevigiana di origine ungherese, accompagnata dalla chitarra di Ella Nagy
  • UNITI ALLE VOCI DI TUTTO IL MONDO: CORO S. LIBERALE di GORGO

- Cartura
0re 20,45 presso: CHIESA parrocchiale di OGNISSANTI – via Orus, 4 – Padova
(con parcheggio libero in patronato)

via Orus, 4 CHIESA parrocchiale di OGNISSANTI
Padova
Italia

Roma - Martedì 17 Ottobre 2017 - Spazio di dialogo

Il 17 ottobre prossimo, celebreremo la 30ma Giornata Mondiale del Rifiuto della Miseria, creata nell'ottobre 1987 da padre Joseph Wresinski.

Verrà celebrata a Roma con un evento che si terrà alla Camera dei Deputati, dalle 10.00 alle 13.00. La Presidente della Camera dei Deputati, l'On. Laura Boldrini, presiederà un incontro tra i Deputati e una delegazione di membri del Movimento ATD Quarto Mondo in Italia e dell'Alleanza contro la povertà, della quale ATD Quarto Mondo Italia fa parte. Si aprirà cosi un spazio di dialogo tra le persone che vivono nella povertà e la combattono e i nostri rappresentanti alla Camera dei Deputati.

Roma
Italia

Kielce - Martedì 17 Ottobre 2017 - Commemoration

Resoconto dell' evento.

Polish and English

Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem kolejny raz odbyły się w Kielcach. Bezdomni, przedstawiciele władz miasta, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i służb zajmujących się pomocą społeczną oraz wolontariusze oddali hołd ofiarom biedy na całym świecie. Uczestnicy spotkania po raz 30 odwiedzili miejsca poświęcone ubogim - Płytę Praw Człowieka oraz Krzyż Bezdomnych obok budynku Dworca PKP. Coroczne spotkanie organizowane jest m.in. przez Międzynarodowy Ruch ATD, założony przez Ojca Józefa Wrzesińskiego.

Obchody Dnia Walki z Ubóstwem mają uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji biedy na świecie, a w szczególności w krajach rozwijających się. Ubodzy to ludzie z trudnymi historiami, którzy często nie radzą sobie w życiu.
Obecność wielu osób podczas obchodów świadczy o tym, że problem ubóstwa jest obecny w naszym regionie, ale również pokazuje, że los ludzi potrzebujących nie jest nam obojętny.
Po wspólnej modlitwie przed krzyżem, na którym corocznie przybijane są tabliczki z nazwiskami zmarłych osób bezdomnych, uczestnicy udali się do schroniska dla osób potrzebujących przy ulicy Siennej. Tam rozmawiano o działalności organizacji ATD w Polsce i na świecie.

_*_*_*_*_*_*_*_*

The International Day for the Eradication of Poverty was celebrated in Kielce. The homeless, representatives of the city authorities, employees of the City Center for Family and Social Welfare, and volunteers paid homage to the victims of poverty worldwide. Participants of the meeting for the 30th anniversary visited the places devoted to the poor - the Human Rights and the Homeless Cross near the railway station building. The annual meeting is organized, among others. by the International ATD Movement, founded by Father Józef Wrzesiński.

The celebration of the Day to Overcome Poverty aims to make the public aware of the need to eradicate poverty in the world, and especially in developing countries. The poor are people with difficult stories that make it hard to cope with.

The presence of many people during the celebration indicates that the problem of poverty is present in our region, but also shows that the fate of needy people is not indifferent to us.

After a common prayer before the cross, where the plates with the names of deceased homeless people are being piled, the participants went to the shelter for the needy in Sienna Street. There were talks about activities in Poland and in the world.

See video

Descrizione dell' evento

Gathering around the Cross and the Commemorative Stone to pay homage to the victims of poverty who died this year. 

This gathering will probably be followed by a mass and a meeting with a branch (to be confirmed).

plac Niepodległości 1, Tel ATD office: (48) 41.36.87.384
Kielce
Polonia

Quezon City - Sabato 14 Ottobre 2017 - National Week for Ovecoming Extreme Poverty 2017: Health and Wellness Service Caravan

Quezon Memorial Circle
Quezon City
Filippine